Thông báo học bổng Pony Chung năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   57  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Pony Chung năm 2017

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên khóa 2014, 2015 bậc đại học hệ chính quy;

-         Điểm trung bình học tập năm học 2016 – 2017 từ 8.0 trở lên;

-         Điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 từ 80 điểm trở lên;

-         Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018;

-         Ưu tiên:

ü  Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

ü  Sinh viên năm cuối có định hướng học Thạc sỹ tại Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp (đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TOEFL 550, IELTS 5,5 hoặc tương đương).

2.      Giá trị học bổng: 500 USD / suất

3.      Quyền lợi của SV nhận học bổng

Sinh viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea.

4.      Hồ sơ xin học bổng

-         Phiếu thông tin (theo mẫu sau: pcf_data_sheet_2017), có dán ảnh 4x6 chụp không quá 6 tháng;

-         Bảng điểm học tập năm học 2016 – 2017;

-         Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

-         Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

-         Bản sao giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động - phong trào, …(nếu có).

5.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 19/09/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở 1).

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30.

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương