Thông báo Hủy môn học tự chọn đối với SV xét tốt nghiệp tháng 9/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

               Số:         /TB-KHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc xin hủy môn tự chọn đối với sinh viên

đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy - Đợt tháng 9/2017)

 

 

Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xin hủy môn tự chọn đối với sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy - Đợt tháng 9/như sau:

1. Thời gian nộp đơn: từ ngày 07/09/2017 đến 11/09/2017.

2. Điều kiện được nộp hồ sơ: Sinh viên được phép xin hủy điểm đối với các học phần tự chọn nếu không ảnh hưởng đến điều kiện được công nhận tốt nghiệp.

                                                                                                            

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Cập nhật ( 06/09/2017 )