Thông báo nghỉ học môn Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý của lớp cao học Di truyền K26

THÔNG BÁO

 

MÔN MIỄN DỊCH HỌC TRONG SỨC KHỎE VÀ BỆNH LÝ CỦA LỚP CAO HỌC DI TRUYỀN  KHÓA 26 NGHỈ HỌC NGÀY 15/9/2017 TUẦN SAU HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG