TB v/v đăng ký xét thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2016-2017

 
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số: 07/KHCN

V/v đăng ký xét thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2016-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

            Kính gởi:           -  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
                             -  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
                             -  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

Nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM hàng năm tiến hành khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích KH&CN nổi bật trong năm học.

Theo quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/9/2015 của ĐHQG-HCM về việc “Quy định khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của ĐHQG-HCM”, Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật trong năm 2016-2017 tham gia xét khen thưởng. Có hai giải thưởng như sau:

1. Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 3 của Quy định đính kèm)

2. Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 4 của Quy định đính kèm)

Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định khen thưởng vui lòng nộp hồ sơ tham gia xét khen thưởng về Phòng KHCN.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển  và 01 CD lưu tất cả tập tin .doc, minh chứng có thể dùng .pdf như sau:

1/ “Bản đề nghị khen thưởng thành tích KHCN thường niên cấp ĐHQG-HCM” và các minh chứng, tài liệu liên quan;

2/ Lý lịch Khoa học của (các) tác giả;

3/ Bản xác nhận danh sách các tác giả (đối với khen thưởng tập thể).

Lưu ý các công trình tham gia xét thưởng phải có thời gian công bố trong khoảng 10/2016-10/2017 và chưa tham gia lần xét thưởng trước.

Thời hạn: trước ngày 15/10/2017. Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

Kính chào trân trọng.

 

Đính kèm:  vui lòng download các file theo Thông báo KHCN có tại trang web trường:

1.    Quy định 1194 về việc khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của ĐHQG-HCM;

2.    Mẫu biểu đề nghị khen thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc”;

3.    Mẫu biểu đề nghị khen thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, P. KHCN.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN
 
 
 (đã ký)
 
 
Trần Văn Mẫn