Các mẫu hợp đồng tái ký năm 2018

1.Mẫu danh sách các cán bộ được đề nghị ký hợp đồng lao động không thời hạn: 1.Link

2.Mẫu danh sách các cán bộ được đề nghị ký hợp đồng lao động có thời hạn: 2.Link

3.Mẫu danh sách các cán bộ được đề nghị ký hợp đồng lao động tập sự thử việc sau hưu: 3.Link

4.Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 4.Link

5.Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn: 5.Link

6.Mẫu hợp đồng tập sự thử việc sau hưu: 6.Link

7.Mẫu hợp đồng khoán đơn vị trả lương: 7.Link

8.Mẫu hợp đồng khoán Trường trả lương: 8.Link

9.Mẫu phụ lục hợp đồng: 9.Link

10Biên chế 

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: tải về mau02-hdlv-xdth-_tt15.2012

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: tải về mau04-hdlv-khongxdth-_tt15.2012 

Chú ý: Điền đầy đủ các thông tin trong hợp đồng, ngày ký hợp đồng để trống, mã ngạch ghi theo mã ngạch mới. Việc thay đổi mã ngạch không ảnh hưởng đến hệ số lương hiện tại.

 

Cập nhật ( 27/03/2018 )