THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017 TẠI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn GS/PGS năm 2017 tại ĐH KHTN: Link đính kèm
Danh sách ứng viên không đạt tiêu chuẩn PGS năm 2017 tại ĐH KHTN: Link đính kèm
Cập nhật ( 23/11/2017 )