LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/11/2017 đến 02/12/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


 

 

                                                                       LỊCH CÔNG TÁC

                             (Tuần 27/11/2017 đến 02/12/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 27/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 28/11/2017

 

07:00

(Cả ngày)

Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, I.23, I.24  (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường ĐH UniMAP (Malaysia)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 29/11/2017

07:00

(Cả ngày)

Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, I.23, I.24  (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Kim Búp chuyên ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 30/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, I.23, I.24  (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Giới thiệu “Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á ACTS”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

  

 

THỨ SÁU NGÀY  01/12/2017

  

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Đại hội công đoàn Trường

Địa điểm: Hội trường I (Văn phòng Công đoàn chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường ĐH Swinburne (Australia)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Ngô Huy Biên chuyên ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Tiếp Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Swinburne

Địa điểm: Phòng I.11 (ĐHQG-HCM chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 01/12/2017 )