Thông báo bổ sung báo cáo và tóm tắt thành tích khen thưởng cấp cao năm học 2016 - 2017

 

Các file đính kèm: 

Danh sách cá nhân đã đạt danh hiệu 11.12.2017 

Danh sách đơn vị đã đạt danh hiệu 11.12.2017

Danh sách số quyết định 11.12.2017

Các biểu mẫu báo cáo và tóm tắt thành tích_năm học_2016_-_2017

Công văn 2223

Công văn bổ sung báo cáo thành tích và tóm tắt khen cấp trên 2017