Kết quả lấy phiếu giới thiệu qui họach cán bộ năm 2008

 

Kết quả lấy phiếu giới thiệu qui họach cán bộ

( Cuộc họp Đảng ủy, BGH ngày 16/9/2008 )

Để xem danh sách đính kèm, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal (văn bản biểu mẫu - văn bản hành chính) để xem.

 

 

 

Cập nhật ( 15/12/2016 )