Ban xuất bản

BAN XUẤT BẢN

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chính sách và thực hiện công việc liên quan đến xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm của nhà trường đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu, học tập của cán bộ và sinh viên Trường.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức biên tập và thực hiện in ấn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm chuyên ngành và các xuất bản phẩm khác phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm về công tác xuất bản sách, giáo trình phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các Khoa lập kế hoạch biên soạn, xây dựng hệ thống và xuất bản giáo trình.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nhà trường và pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng kết theo quy định.

 

- Thực hiện một số công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu Trường.

Cập nhật ( 07/10/2016 )