Quy định cho Trung tâm - Phòng thí nghiệm

 

Quyết định 727/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/8/2005 - Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của hệ thống PTN trong ĐHQG-HCM 

Quyết định 57/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 30/01/2008 - Hướng dẫn về việc công nhận và đăng ký hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM

Công văn 1357/ĐHQG-KHCN ngày 17/8/2009 - Hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ quỹ lương & hoạt động bộ máy PTN Trọng điểm ĐHQG

Thông tư 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 - Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN

 

Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH & CN công lập

Quy trình thành lập tổ chức KH&CN mới trong ĐHQG-HCM theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP

 

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV  ngày 18/6/2008 - Hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

 

Thông tư liên tịch 121-2014-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 - Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán KP thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KHCN công lập

Thông báo vv hướng dẫn bổ sung TTLT 121-2014-BTC-BKHCN

Hướng dẫn xây dựng dự toán của tổ chức KHCN công lập theo TTLT12-2014 của Ban KH&CN-ĐHQG-HCM

 

Nghị định số 54-2016-NĐ-CP 14-6-2016 - Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

 

Cập nhật ( 31/03/2017 )