NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

 

 

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

T2016-23

Tổng hợp vật liệu V2O5 cấu trúc đa lớp “bilayered” và nghiên cứu quá trình đan cài ion Na+

TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên

14 giờ, ngày 28/03/2017

Phòng I69A

 T2015-06

 Nghiên cứu biến động đường bờ tỉnh Kiên Giang sử dụng viễn thám và GIS

 ThS. Lâm Văn Hạo

 9 giờ, ngày 28/3/2017

 Phòng B32

 

 

 

 

 
 

 


Cập nhật ( 24/03/2017 )