Quy chế của Đại học Quốc gia

Qui chế 01 - Đại học Quốc gia TP.HCM - Đào tạo Thạc sĩ

Qui chế 1020 - Đại học Quốc gia TP.HCM - Đào tạo Tiến sĩ

Quyết định 60 - Đại học quốc gia TP.HCM - Sửa đổi qui chế 01 - Đào tạo Thạc sĩ

Quyết định 129 Qui định tạm thời chứng chỉ, chứng nhận công nhận trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra trong ĐT Sau đại học ĐHQG TP.HCM

Triển khai môn thi Tiếng anh trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học

Quyết định 1219 áp dụng chuẩn trình độ tiếng anh và triển khai CC tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với ĐT SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

Quyết định 51 Quy chế ngoại ngữ tiếng anh đối với CTĐT đại học và Sau đại học không chuyên tiếng anh

Bổ sung quy chế ngoại ngữ từ khoá tuyển đợt 1/2014

Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ

Quyết định 783 sửa đổi bổ sung một số điều của qui chế tuyển sinh sau đại học

Thông tư 25 ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Danh mục kèm thông tư 25

Cập nhật ( 25/10/2017 )