NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP SỞ KH&CN TP. HCM

Stt

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

 310/2014/HĐ-SKHCN

Khảo sát sự phát thải của khí hiệu ứng nhà kính CO2 và CH4 bằng thiết bị lấy mẫu và đo khí tự động chế tạo tại Việt Nam.

TS. Trần Thị Như Trang

TS. Nguyễn Thành Đức

9 giờ,

24/3/2017 

 

Phòng I.12

 

 

Cập nhật ( 23/03/2017 )