QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Kế hoạch Thanh tra đột xuất việc quản lý, phân bố giờ giảng dạy của Giảng viên và sắp xếp phòng học tại các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường

Quyết định ban hành kế hoạch:Tải về qdbanhanhkehoachthanhtradotxuat

Kế hoạch thanh tra đột xuất: Tải về khthanhtradotxuat

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra: Tải về qdthanhlapdoanthanhtradotxuatt

Kế hoạch thanh tra cụ thể: Tải về lichthanhtracacdonvi