Điểm thi kết thúc học phần nghiên cứu sinh

Cơ sở phát sinh hình thái tế bào trong vi nhân giống thực vật - SLTV K23 NCS

Những vấn đề sinh lý thực vật mới công bố - SLTV K23 NCS

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật - SLTV K23 NCS

Sinh học tảo - SLTV K24 - 911

Những vấn đề mới trong sinh lý thực vật - SLTV K24 NCS

Sinh học phân tử và tế bào thực vật - SLTV K24 NCS

Cập nhật ( 14/01/2015 )