Điểm thi kết thúc môn học nghiên cứu sinh

Khai thác dữ liệu phân tán và ứng dụng - KHMT K22 NCS

Mô hình ngôn ngữ - KHMT K20 NCS

Mô hình ngôn ngữ - KHMT K21 NCS

Mô hình ngôn ngữ - KHMT K22 NCS

Xử lý ngôn ngữ nói nâng cao - KHMT NCS

An toàn thông tin - KHMT K25 NCS

An toàn thông tin - KHMT K26 NCS 

Cập nhật ( 26/06/2017 )