Kết quả thi kết thúc môn học nghiên cứu sinh

Giải tích lồi và quy hoạch lồi - LTTU K24 NCS

Giải tích biến phân - LTTU K23 NCS

Phân tích nhiều bài toán tối ưu - LTTU K23 NCS

Cập nhật ( 14/01/2015 )