Điểm kết thúc học phần môn học

Mô hình prosophila trong nghiên cứu bệnh trên người - Di truyền K22 NCS

Di truyền vi sinh vật nâng cao - Di truyền K24 NCS

Di truyền vi sinh vật nâng cao - Di truyền K25 NCS

Hệ thống sửa sai DNA và sự ổn định bộ gene - Di truyền K24 NCS

Hệ thống sửa sai DNA và sự ổn định bộ gene - Di truyền K25 NCS

Hệ thống sửa sai DNA và sự ổn định của bộ gene - Di truyền K26 NCS

Cập nhật ( 23/10/2017 )