Thông tư 07/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 15/04/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2015/TT-BKHCN về việc quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Theo đó, Thông tư 07/2015/TT-BKHCN hướng dẫn chi tiết về việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và các Phụ lục biểu mẫu đính kèm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.

Link download: tt_07_2015_tt-bkhcn_15226953 

Nguồn: Luatvietnam.vn

Đăng tin: Ngô Minh Tín 

Cập nhật ( 25/04/2015 )