Quyết định khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng năm 2014

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số 72 -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận và khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu năm 2014

 

-  Căn cứ Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM về Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;

-  Căn cứ Kế hoạch số 285-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp. HCM ngày 03 tháng 11 năm 2014 về Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014;

-  Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 và đề nghị của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

-  Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong phiên họp ngày 08 tháng 01 năm 2014.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận và tặng giấy khen của Đảng uỷ trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho 03 chi bộ (có danh sách kèm theo) đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu năm 2014.

Điều 2: Mức khen thưởng cho chi bộ có tên tại Điều 1 theo Hướng dẫn số 37-HD/VPTW ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Điều 3: Ban Thường vụ Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ, các chi bộ có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

Trần Linh Thước

 

 

ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

---------

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

DANH SÁCH

CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, TIÊU BIỂUNĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 72-QĐ/ĐU ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

 

STT

CHI BỘ

1

Chi bộ khoa Sinh học

2

Chi bộ khoa Công nghệ Thông Tin

3

Chi bộ Sinh viên 1

 

---------------------------------------------