Thông báo số 2_Phân công Đảng ủy theo các ban chức năng và phụ trách các chi bộ NK 2015 - 2020

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số 77  -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Thông báo số 2

Phân công Đảng ủy theo các ban chức năng và phụ trách các  chi bộ trực thuộc

Nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 BCH Đảng bộ trường họp phiên tháng 4/2015 và phân công phụ trách các ban của Đảng ủy và các chi bộ như sau:

1. Các ban và VP của Đảng ủy:

1.1. Ban tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ

Stt

Họ tên

Chức danh

1

Đ/c Trần Linh Thước

Bí thư, trưởng ban

2

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó bí thư, thành viên

3

Đ/c Phan Ngô Hoang

UVTV, thành viên

4

Đ/c Trần Cao Vinh

UVTV, thành viên

5

Đ/c Trần Lê Quan

UVTV, thành viên

 

1.2. Ban tuyên giáo

Stt

Họ tên

Chức danh

1

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó bí thư, trưởng ban

2

Đ/c Trần Cao Vinh

UVTV, phó ban

3

Đ/c Văn Chí Nam

ĐUV, thành viên

4

Đ/c  Nguyễn Thái Hà

ĐUV, thành viên

5

Đ/c  Phùng Quán

Phó CT Công Đoàn Trường, thành viên

6

Đ/c Phạm Nguyễn Thùy Dương

Chi ủy viên CB CTSV, thành viên

 

1.3. Văn phòng Đảng ủy

Stt

Họ tên

Chức danh

1

Đ/c Phan Ngô Hoang

UVTV, phụ trách VP

2

Đ/c Nguyễn Thái Hà

ĐUV, thành viên

3

Đ/c Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên văn phòng

4

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Chuyên viên văn phòng

 

2. Phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

 

St

Họ tên

Chức danh

Chi bộ phụ trách

1

Đ/c Trần Linh Thước

Bí thư

P.QTTB, Trường PTNK

2

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó Bí thư

K.CNTT, K. ĐT-VT

3

Đ/c Trần Lê Quan

Ủy viên thường vụ

K. Địa chất, K.Toán-TH

4

Đ/c Phan Ngô Hoang

Ủy viên thường vụ

P.TCHC, K. KHVL, VPĐU

5

Đ/c Trần Cao Vinh

Ủy viên thường vụ

P. KHTC, K. Hóa

6

Đ/c Châu Văn Tạo

Đảng ủy viên

P.Đào Tạo, K. Sinh

7

Đ/c Vũ Hải Quân

Đảng ủy viên

K. Môi trường, K. Vật lý & Vật lý Kỹ thuật

8

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai

Đảng ủy viên

HTQT

9

Đ/c Văn Chí Nam

Đảng ủy viên

Sinh viên 3, Sinh viên 4

10

Đ/c Lê Văn Hiếu

Đảng ủy viên

P.ĐTSĐH

11

Đ/c Nguyễn Thái Hà

Đảng ủy viên

Sinh viên 2

12

Đ/c Quách Ngô Diễm Phương

Đảng ủy viên

Sinh viên 1

13

Đ/c Lê Vũ Tuấn Hùng

Đảng ủy viên

NN-GDTC

14

Đ/c Lâm Quang Vinh

Đảng ủy viên

Trung tâm Tin học

15

Đ/c Lâm Quang Vũ

Đảng ủy viên

 CTSV, KHCN-TTPC

 

3. Phân công trong  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường

 

 

Stt

Chi bộ

Thành viên UBKT phụ trách

1

P. TCHC

đ/c Phan Ngô Hoang

chủ nhiệm

2

P. Quản trị thiết bị

3

Trường PTNK

4

Văn phòng Đảng ủy

5

Trung tâm tin học

6

K. Toán – Tin học

đ/c Trịnh Thanh Đèo

7

K. Khoa học vật liệu

8

K. Công nghệ thông tin

9

P. Đào tạo SĐT

10

KHCN-TTPC

11

K. Hóa học

đ/c Ngô Đại Nghiệp

12

K. Sinh học

13

P. Đào tạo

14

P.KHTC

15

K. Môi trường

16

K. Địa chất

đ/c Vũ Thị Hạnh Thu

17

K. Vật lý – VLKT

18

NN-GDTC

19

K. Điện tử viễn thông

20

HTQT

21

Công tác Sinh viên

đ/c Nguyễn Thái Hà

22

Sinh viên 1

23

Sinh viên 2

24

Sinh viên 3

25

Sinh viên 4

 

BCH Đảng bộ Trường thông báo đến các chi bộ và các đảng viên được biết các phân công trên.

 

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHQG Tp.HCM (để b/c)

- BGH Trường và các đơn vị (để tb)

- Các chi bộ trực thuộc (để tk)

- VP Đảng ủy (lưu)

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Trần Linh Thước

 

 

 

Cập nhật ( 11/05/2015 )