Thông tin liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
thng_t_lin_tch_s_28_ngy_06.11.2015