Kết quả thi kết thúc môn học của Nghiên cứu sinh

Thống kê phi tham số - XSTK K24 NCS

Thống kê phi tham số - XSTK K25 NCS

Các phương pháp bootstrap - XSTK K24 NCS 

Các phương pháp bootstrap - XSTK K25 NCS

Thống kê bayes - XSTK K24 NCS

Thống kê bayes - XSTK K25 NCS   

Cập nhật ( 05/09/2016 )