LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/02/2016 đến 04/03/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 29/02/2016 đến 04/03/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 29/02/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 01/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Đón tiếp Đoàn kiểm tra của Thành ủy

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 02/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Báo cáo tập huấn CDIO tại Singapore của 6 Khoa nhóm D

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 03/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY  04/03/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Khoa Điện tử viễn thông đón tiếp đoàn khách quốc tế

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐT-VT chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 05/3/2016

            14:00 Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM cho NCS Cao Thanh Tình ngành Lý thuyết tối ưu

            Địa điểm: Phòng F.102