Thông báo v/v V/v không thực hiện chế độ miễn học phí với đối tượng sinh viên thuộc diện không có nguồn nuôi dưỡng

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 30/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v không thực hiện chế độ miễn học phí với đối tượng sinh viên thuộc diện
không có nguồn nuôi dưỡng

_________________________

 

Do thông tư liên tịch 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ chỉ đề cập đến việc miễn giảm học phí cho đối tượng trẻ em mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (bao gồm các trường hợp mồ côi cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật,..) và không đề cập áp dụng với các đối tượng từ 16 tuổi trở lên (bao gồm sinh viên,…) nên từ học kỳ 2 năm học 2015-2016, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên không thực hiện việc miễn học phí cho sinh viên diện không có nguồn nuôi dưỡng.

Những sinh viên thuộc diện này đã được miễn học phí ở những học kỳ trước sẽ phải thực hiện nghĩa vụ học phí với Nhà trường từ học kỳ 2 này.

 

Nơi nhận:

-            Ban Giám hiệu (báo cáo);

-            P. Kế hoạch – Tài chính (phối hợp);

-            P. Đào tạo (phối hợp);

-            Các Khoa;

-            BCH Đoàn – Hội sinh viên;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

(đã ký)